تور لبنان https://lebanongasht.com

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


تور لبنان و زبان مردم لبنان


تور لبنان و زبان مردم لبنان

تور لبنان و زبان مردم لبنانتور لبنان


تور لبنان و زبان مردم لبنان زبان رسمي لبنان عربي است، اما هر يک از اقليتهاي نژادي به زبان خود سخن مي‌ گويند. زبان فرانسه نيز کاربرد دارد. لهجه لبناني از شاخه عربي شامي است، در کاربرد و تلفظ کلمات با ديگر شاخه‌هاي زبان عربي تفاوت دارد اما به عربي سوري، فلسطيني و مصري نزديک است. در تلفظ واج «ج»، «ژ» خوانده مي‌شود. به جاي «ق»، حرف «ئ» و به جاي «ث» نيز «ت» تلفظ مي‌شود. براي مثال کلمه? کثير به معناي زياد، کتير. قلب به معناي دل، ئلب و جديد به معناي تازه، ژديد ادا مي‌ گردند.


گرداوري: تور لبنان https://lebanongasht.com/


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها